ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදී මාධ්‍යක් ගොඩ නැගීම.

පුරුෂයන් හා කාන්තාවන් අතර පවතින සමානතාවය පිළිබඳ දැක්ම හා ඔවුන්ට පවතින සමාන අවස්ථාවන්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සංවේදීත්වය ලෙස හඳුන්ව යි.

Read more