ඡායාරූපමය පුවත්පත් කලාව: සංවේදී බව ග්‍රහණය කර ගැනීමේ කලාව

ඡායාරූපමය පුවත්පත් කලාව යනු ඡායාරූපකරණයේ උප ප්‍රභේදයක්වන අතර, ආචාරධාර්මික ක්‍රියාවලියක් සහ භාවිතයක් අවශ්‍යවන දෙයකි. කිසියම් සිදුවීමක් ඡායාරූපගත කිරීමේ දී, අදාළ

Read more

போலிச் செய்திகளைத் தடுப்பது எவ்வாறு…?

போலிச் செய்திகள் உலகெங்கிலும் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள கவலைக்குரிய, சங்கடமான பிரச்சினைகளில் ஒன்றாகும். ஒழுக்கவிதிகள, மரபுகள் காரணமாக செய்தித்தாள்கள், தொலைக்காட்சி ஊடகங்களில் அதிக போலிச் செய்திகள் இல்லை

Read more