ජනමාධ්‍යයේ සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ප‍්‍රායෝගික අත්වැලක්

ඔබේ කතා පුවත උදෙසා තොරතුරු රැස් කර ගැනීමේ ක‍්‍රම තුනක් වේ. විමර්ශනය, නිරීක්‍ෂණය හා සංවාද යනු  ඒවා ය. මේවා අතුරින්

Read more

தகவலின் உண்மைத்தன்மையைப் பாpசீலித்தல் ;- 101

பகுதி – 1 அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தல் ஒரு ஊடகவியலாளன் குறிப்பிட்ட ஒரு கதையை பூh;த்தி செய்து வெளிப்படுத் துவதற்கு முன்னதாக அந்த கதையூடன் சம்பந்தப்படும் பல்வேறுவிதமான தகவல்களையூம்

Read more