ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා පරිගණක භාවිතා කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේ පිහිටුවේ

බීබීසී ගුවන්විදුලියේ හිටපු මාධ්‍යවේදී දිවංගත එල්මෝ ප්‍රනාන්දු මහතා අනුස්මරණය කරමින් ඒ මහතාගේ පුත් රංගන ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ පරිහරණය සදහා

Read more

2017 ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය නිදහස් දිනය සැමරීම සඳහා “මාධ්‍ය නිදහස සමාජ වගකීම් සහ නියාමනය” යන මැයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය සංවිධානය කළ විද්වත් සංවාදය

ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය නිදහස් දිනය ලෙස සැලකෙන මැයි 03 වැනි දා ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය සහ නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය එක්ව විද්වත්

Read more

ආචාරධර්ම භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට ජනමාධ්‍යවේදීන්/මාධ්‍යවේදීනියන් තෝරාගැනීම 2017

මාධ්‍යවේදීන්/මාධ්‍යවේදිනියන් සඳහා ආචාරධර්ම භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළු 04 ක් (කළුතර, කොළඹ, මාතලේ සහ මොණරාගල)පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය සහ ශ්‍රී

Read more

පුත්තලමේදී තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද වැඩමුළුවක්

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතන විසින් පුත්තලමේ ජනමාධ්‍යවේදීන් හට තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක්  මාර්තු මස 28 වන දින

Read more

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද කෑගල්ලේ ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමක්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග මේ පිළිබද ජනතාව දැනුවත් කිරීම වඩා වැදගත් කාර්යයක් බවට පත් වී ඇත.

Read more