වාර්තාකරණයේදී මාධ්‍ය ආචාරධර්ම භාවිතය පිළිබද පුහුණු වැඩමුළු

මාතලේ, කළුතර, කොළඹ හා මොනරාගල දිස්ත්‍රික් හතරක මුද්‍රිත මාධ්‍යවේදීන් සදහා වාර්තාකරණයේදී මාධ්‍ය ආචාරධර්ම භාවිතය පිළිබද පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දීමේ පුහුණු

Read more

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සහ පුරවැසි දායකත්වය

English Article ජාත්‍යන්තර තොරතුරු දැනගැනීමේ දිනය සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 28දාට යෙදෙයි. අද දින ලෝකයේ හොඳම තොරතුරු නීතියකට හිමිකම් ඇති ශ්‍රී

Read more