තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුවක් කොළඹ දී

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුවක්, 2018 මැයි මස 8 හා 9 දෙදින තුළ කොළඹ දී පැවැත්වේ. නෝවීජියානු තානාපති කාර්යාලයේ

Read more

වාර්තාකරණයේදී මාධ්‍ය ආචාරධර්ම භාවිතය පිළිබද පුහුණු වැඩමුළු

මාතලේ, කළුතර, කොළඹ හා මොනරාගල දිස්ත්‍රික් හතරක මුද්‍රිත මාධ්‍යවේදීන් සදහා වාර්තාකරණයේදී මාධ්‍ය ආචාරධර්ම භාවිතය පිළිබද පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දීමේ පුහුණු

Read more