තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුවක් කොළඹ දී

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුවක්, 2018 මැයි මස 8 හා 9 දෙදින තුළ කොළඹ දී පැවැත්වේ. නෝවීජියානු තානාපති කාර්යාලයේ

Read more