உண்மை தன்மையை சரிபார்த்தல்

பகுதி 2:  படங்கள் மற்றும் இடங்களை சரிபார்த்தல்: ஊடகவியலாளர்கள் தங்களது விடயங்களுக்கான ஆதாரங்களின் உண்மை தன்மை புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் ஏனைய அனைத்து தகவல்களும் சரிபார்க்கப்பட்டு உண்மையானவை என்பதை

Read more