සමාජ මාධ්‍ය පාලනය ද? නියාමනය ද? ආචාර ධර්මීය ප‍්‍රවේශය ද?

  හිතුවක්කාර සමාජ ජාල මාධ්‍ය භාවිතය වලක්වාලනු පිණිස සමාජ මාධ්‍ය නියාමනය බලවත් අවියක් ලෙස පෙරට ගෙන ආ යුතු බවට සිදු

Read more