තොරතුරු පනත ගැන ඔබ දැනුවත් ද ?

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 01/11/2018
All Day

Location
Sri Lanka Press Institute

Session

SLPI 1

Categories


හරියටම දැනගන්න එන්න
නොවැම්බර් 01 වෙනිදා උදේ 10ට ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනයට (නො 96, කිරුළ පාර, කොළඹ 05)
ඇතුල්වීම නොමිලේ
ඔබ ආසනය වෙන් කරවාගැනීමට ඔක්තෝම්බර් 31 ට පෙර අප අමතන්න 0703300700

SLPI - RTI AWARNESS PROGRAMME

 

Leave a Reply